Elementor #1229

EERHERSTEL

In het Belgische strafrecht bestaat het idee van een eerherstel. Het werd ingevoerd met de idee om de verooreelde toe te laten verder te ‘resocialiseren’, en afstand te nemen van de fouten uit zijn of haar verleden. In dit artikel leggen we uit wanneer en hoe je eerherstel kan vragen, wat de gevolgen zijn van eerherstel en diens meer …

Wat is eerherstel ?

 De officiële term in het Belgische strafrecht luidt eigenlijk “herstel in eer en rechten”.

Dit eerherstel leidt ertoe dat je veroordeling niet meer wordt vermeld op de uittreksels van het strafregister (je hebt opnieuw een ‘blanco strafblad’).

Maar de gewiste veroordeling kan ook niet meer kan leiden tot de toepassing van de figuur van de wettelijke herhaling, als er een nieuwe veroordeling zou worden uitgesproken.

Je strafregister wordt dus als het ware gezuiverd, in feite en in rechte, en dat is het belangrijkste gevolg van een toegepast eerherstel.

Dit herstel zorgt er echter daarnaast ook voor dat de ontzetting uit bepaalde rechten ongedaan wordt gemaakt (waaronder het stemrecht of het recht om jezelf verkiesbaar te stellen),

Voorwaarden:

 Om eerherstel succesvol te kunnen aanvragen, moet volgens de wet aan een aantal voorwaarden voldaan te zijn. deze zijn:

  • In principe dient de uitgesproken vrijheidsstraf ondergaan te zijn en dient de opgelegde geldboete betaald te zijn. Indien er in het vonnis andere sancties zijn opgelegd, dienen die ook nageleefd te zijn. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om: verplichtingen tot teruggave, schadevergoeding en betaling van kosten. Als de straf niet meer kan worden uitgevoerd naar aanleiding van de verjaring, mag deze verjaring niet te wijten zijn aan degene die het eerherstel vraagt.
  • Je mag de voorbije 10 jaar geen eerder herstel in eer en rechten genoten hebben.
  • Er dient een proeftermijn doorlopen te worden die varieert van 3 tot 10 jaar. De specifieke termijn is afhankelijk van de aard van de straf en feiten waarvoor een herstel in eer en rechten wordt aangevraagd.

Hoe ?

Als je een herstel in eer en rechten wil genieten, kan er een aanvraag te worden gericht aan de Procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement van woonst of verblijf. Voor het arrondissement Antwerpen is dit in Turnhout.

Wanneer je verblijft in het buitenland, dient de aanvraag gericht te worden aan de Procureur des Konings van Brussel.

De aanvraag is niet wettelijk geregeld, waardoor er geen specifieke vormvereisten nodig zijn.

Een brief is voldoende.

Het is wel belangrijk dat het verzoek is gemotiveerd, alsook dienen enkele gegevens verplicht te worden meegedeeld:

  • veroordeling waarvoor u een herstel in eer en rechten wil genieten; en
  • plaatsen van verblijf gedurende de proeftijd van 3 tot 10 jaar.
Beoordeling:

 Nadat al het voorgaande is gecontroleerd, zal het dossier worden overgemaakt aan de Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep. Die zal het dossier voorleggen aan de Kamer van Inbeschuldigingstelling, waar er zal geoordeeld worden over de aanvraag. Dit zal gebeuren aan de hand van een rechterlijke beslissing.

 

Picture of Len Augustyns

Len Augustyns

Sinds 2000 is Len Augstyns als advocaat actief aan de Antwerpse balie, met uitgebreide expertise in strafrecht, financieel/economisch strafrecht en bijzonder strafrecht. Hij vertegenwoordigt zowel beklaagden als slachtoffers voor verschillende rechtbanken, waaronder het Hof van Cassatie. Zijn focus ligt op een persoonlijke en snelle dossierafhandeling. Als vennoot bij Lens&Maes en Metis Advocaten en de beheerder van een niche-kantoor in Antwerpen, met een tweede kantoor in Brasschaat, heeft hij ruime ervaring. Hij was ook betrokken bij de Orde van Advocaten in Antwerpen en leverde bijdragen aan de juridische literatuur over strafrecht.
advies delen met anderen

Inhoud