Privacy noopt tot wijzigingen in de reglementering witwaspreventie

Eerst en vooral, en belangrijk om te weten: Het UBO-register is een register waar alle ‘Ultimate Beneficial Owners’ of ‘uiteindelijk begunstigden’ van een vennootschap of andere juridische entiteit in geregistreerd staan. De ‘uiteindelijke begunstigden’ worden geregistreerd door zich aan te melden bij de toepassing(externe link) op het MyMinfin-portaal. 

Nu de recente wijzigingen:

De Belgische antiwitwaswet van 18 september 2017 zette de vierde Europese antiwitwasrichtlijn om in Belgisch recht. Vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen werden verplicht om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owners of UBO’s) in te winnen en bij te houden. 

Op 17 februari 2023werden in het Belgisch Staatsblad een aantal wijzigingen aan de Belgische anti-witwaswetgeving gepubliceerd, evenals aan het KB betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register.

De voornaamste wijziging komt er naar aanleiding van het arrest van het Europees Hof van Justitie van 22 november 2022 waarin werd geoordeeld dat de openbaarheid van gegevens in het nationale UBO-register een ernstige inmenging vormt op het recht op eerbiediging van het privéleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens. 

Op basis van dit arrest heeft de FOD Financiën de toegang tot het Belgische UBO-register tijdelijk onmogelijk gemaakt voor het grote publiek.

Vanaf nu zal dus een natuurlijke persoon of rechtspersoon die toegang wenst te verkrijgen tot de gegevens in het UBO-register, hiervoor een legitiem belang moeten aantonen.

Een legitiem belang is ‘een activiteit die wordt uitgevoerd door de aanvrager die verband houdt met de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de verbonden onderliggende criminele activiteiten’.

Concreet zou het gaan om de volgende activiteiten:

1° de aanvrager heeft een doel of voert op duurzame en effectieve wijze activiteiten uit in verband met de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de verbonden onderliggende criminele activiteiten;

2° de aanvrager treedt op in rechte in het kader van het doel of activiteiten bedoeld in 1°, met het oog op de verdediging van een belang dat verband houdt met dat doel of die activiteiten;

3° de aanvrager zal een economische relatie aangaan of verrichtingen uitvoeren met een informatieplichtige en de aanvrager is betrokken in activiteiten relevant ter voorkoming van of de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de verbonden onderliggende criminele activiteiten.

Op die manier wil men de toegang tot het UBO-register voor het grote publiek beperken. De toegang voor diegenen met een ‘legitiem belang ( eg advocaten, notarissen, de fiscale administratie ….) blijft ongewijzigd.

De raadpleging van het UBO-register blijft ook gratis.

Len Augustyns

Len Augustyns

Sinds 2000 is Len Augstyns als advocaat actief aan de Antwerpse balie, met uitgebreide expertise in strafrecht, financieel/economisch strafrecht en bijzonder strafrecht. Hij vertegenwoordigt zowel beklaagden als slachtoffers voor verschillende rechtbanken, waaronder het Hof van Cassatie. Zijn focus ligt op een persoonlijke en snelle dossierafhandeling. Als vennoot bij Lens&Maes en Metis Advocaten en de beheerder van een niche-kantoor in Antwerpen, met een tweede kantoor in Brasschaat, heeft hij ruime ervaring. Hij was ook betrokken bij de Orde van Advocaten in Antwerpen en leverde bijdragen aan de juridische literatuur over strafrecht.
advies delen met anderen

Inhoud