Conclusies

Onder deze categorie kan u een aantal conclusievoorbeelden treffen. Dit zijn echter algemene voorbeelden en zijn niet noodzakelijk toepasbaar op iedere casus. Daarnaast zijn de onderliggende materies onderhevig aan veranderingen. Het kantoor Vocalex kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten en nadelige gevolgen.

Om veroordeeld te worden voor schriftvervalsing moet vanzelfsprekend aan een aanal voorwaarden voldaan zijn. In deze modelconclusie worden deze besproken in de vorm van een verdedigingslinie.
Wanneer de feiten onvoldoende bewezen zijn om boven iedere gerede twijfel de schuld te kunnen vaststellen, moet ingevolge het vermoeden van onschuld de beklaagde worden vrijgesproken.
Bij deze modelconclusie wordt de overschrijding van de redelijke termijn opgeworpen en wordt de Rechtbank verzocht daar de gepaste gevolgen aan te verbinden.
In deze modelconclusie wordt een argumentatie uiteengezet dat onvoldoende bezwaren bestaan voor de verwijzing van een inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank.
In deze modelconclusie wordt het preliminair middel obscuri libelli uiteengezet.
Ook in het tuchtrecht geldt het beginsel nemo tenetur se ipsum accusare, zoals in deze modelconclusie werd uitgewerkt.
In deze modelconclusie komen de basisprincipes van medeplichtige en mededaders aan bod en hoe dit gebruikt kan worden in een verdediging.
Deze modelconclusie bevat een standaard verdediging ingevolge een vordering verbeurdverklaring voor illegale vermogensvoordelen ex. art. 42,3° Sw.